بالاترین عزیز، لطفا به فعالیت کاربری که با نام حقیقی رضا پهلوی مشغول تخریب شخصیت اوست پایان دهید!

پس از ارسال این لینک به بالاترین، بالایار جرمنی حساب مرا بست، این است عدالت بالاترین :)) به خواندن ادامه دهید

Advertisements